current user: public

Please be advised that we have recently moved our server to a new location. We tried our best to fully test all functions on the website, but if something does not work for you please let us know.

Query: 4isq_A mol:protein length:431 Neurotoxin, from PDB0516

Results of FFAS03 search in PDB0516
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .
# Score Template Links and tools%idFirst MYFSINDSKILSLQNKKNTLMDTSGYNAEVRVEGNVQLNPIFPFDFKLGSSGDDRGKVIVTQNENIVYNAMYESFSISFWIRINKWVSNLPGYTIIDSVKNNSGWSIGIISNFLVFTLKQNENSEQDINFSYDISKNAAGYNKWFFVTITTNMMGNMMIYINGKLIDTIKVKELTGINFSKTITFQMNKIPNTGLITSDSDNINMWIRDFYIFAKELDDKDINILFNSLQYTNVVKDYWGNDLRYDKEYYMINVNYMNRYMSKKGNGIVFNTRKNNNDFNEGYKIIIKRIRGNTNDTRVRGENVLYFNTTIDNKQYSLGMYKPSRNLGTDLVPLGALDQPMDEIRKYGSFIIQPCNTFDYYASQLFLSSNATTNRLGILSIGSYSFKLGDDYWFNHEYLIPVIKIEHYASLLESTSTHWVFVPASLast
1 -123.0004isq_A mol:protein length:431 Neurotoxin  ali model  100  1MYFSINDSKILSLQNKKNTLMDTSGYNAEVRVEGNVQLNPIFPFDFKLGSSGDDRGKVIVTQNENIVYNAMYESFSISFWIRINKWVSNLPGYTIIDSVKNNSGWSIGIISNFLVFTLKQNENSEQDINFSYDISKNAAGYNKWFFVTITTNMMGNMMIYINGKLIDTIKVKELTGINFSKTITFQMNKIPNTGLITSDSDNINMWIRDFYIFAKELDDKDINILFNSLQYTNVVKDYWGNDLRYDKEYYMINVNYMNRYMSKKGNGIVFNTRKNNNDFNEGYKIIIKRIRGNTNDTRVRGENVLYFNTTIDNKQYSLGMYKPSRNLGTDLVPLGALDQPMDEIRKYGSFIIQPCNTFDYYASQLFLSSNATTNRLGILSIGSYSFKLGDDYWFNHEYLIPVIKIEHYASLLESTSTHWVFVPAS 425
2 -103.0003azv_A mol:protein length:443 D/C mosaic neurotoxin  ali model follow..  99  10YFNSINDSKILSLQNKKNTLMDTSGYNAEVRVEGNVQLNPIFPFDFKLGSSGDDRGKVIVTQNENIVYNAMYESFSISFWIRINKWVSNLPGYTIIDSVKNNSGWSIGIISNFLVFTLKQNENSEQDINFSYDISKNAAGYNKWFFVTITTNMMGNMMIYINGKLIDTIKVKELTGINFSKTITFQMNKIPNTGLITSDSDNINMWIRDFYIFAKELDDKDINILFNSLQYTNVVKDYWGNDLRYDKEYYMINVNYMNRYMSKKGNGIVFNTRKNNNDFNEGYKIIIKRIRGNTNDTRVRGENVLYFNTTIDNKQYSLGMYKPSRNLGTDLVPLGALDQPMDEIRKYGSFIIQPCNTFDYYASQLFLSSNATTNRLGILSIGSYSFKLGDDYWFNHEYLIPVIKIEHYASLLESTSTHWVFVPAS 434
3 -96.3003r4s_A mol:protein length:443 Botulinum neurotoxin type C1  ali model follow..  76  6..ANINDSKILSLQNRKNTLVDTSGYNAEVSEEGDVQLNPIFPFDFKLGSSGEDRGKVIVTQNENIVYNSMYESFSISFWIRINKWVSNLPGYTIIDSVKNNSGWSIGIISNFLVFTLKQNEDSEQSINFSYDISNNAPGYNKWFFVTVTNNMMGNMKIYINGKLIDTIKVKELTGINFSKTITFEINKIPDTGLITSDSDNINMWIRDFYIFAKELDGKDINILFNSLQYTNVVKDYWGNDLRYNKEYYMVNIDYLNRYMYANSRQIVFNTRRNNNDFNEGYKIIIKRIRGNTNDTRVRGGDILYFDMTINNKAYNLFMKNETMNHSTEDIYAIGLREQTKDINDNIIFQIQPMNNTYYYASQIFKSNFNGENISGICSIGTYRFRLGGDWYRH-NYLVPTVKQGNYASLLESTSTHWGFVPVS 430
4 -85.2003pme_A mol:protein length:420 Type C neurotoxin  ali model follow..  37  1...SINDSKILSLQNKKNALVDTSGYNAEVRLEGDV-QVNTIYTNDFKLSSSGD--KIIVNLNNNILYSAIYENSSVSFWIKISKDLTNSHEYTIINSIKQNSGWKLCIRNGNIEWILQDINRKYKSLIFDYSESLSTGYTNKWFFVTITNNIMGYMKLYINGELKQSERIEDLDEVKLDKTIVFGIDE--------NIDENQMLWIRDFNIFSKELSNEDINIVYEGQILRNVIKDYWGNPLKFDTEYYMINYNYIDRYIAPKNNILVLVQYSDISKLYTKNPITIKSAANKNPYSRILNGDDIMFHMLYDSREYMIIRDTDTIGQCSKNCVYALKLQSNLGNYGIGIFSIKNIVSQNKYCSQIFSSFMKN--TMLLADIYK-------PWRFSFENAYTPVAVTNYETKLLSTSSFWKFISRD 409
5 -83.1004kbb_A mol:protein length:459 Botulinum neurotoxin type B  ali model follow..  30  20..SEILNNIILNLRYKDNNLIDLSGYGAKVEVYDGVELNDKNQFKLT----SSANSKIRVTQNQNIIFNSVFLDFSVSFWIRIPKYKNDGIQYTIINCMKNNSGWKISIRGNRIIWTLIDINGKTKSVFFEYNREDISEYINRWFFVTITNNL-NNAKIYINGKLESNTDIKDIREVIANGEIIFKLDG--------DIDRTQFIWMKYFSIFNTELSQSNIEERYKIQSYSEYLKDFWGNPLMYNKEYYMFNAGNKNSYIKLKKDSNQNSKYINYRDLYIGEKFIIRRKSNSQNDDIVRKEDYIYLDFFNLNQEWRVYTYKYFKKEEEKLFLAP---ISDSDEFYNTIQIKEYDEQPTYSCQLLFKKDEESTDEIGLIGIHRFYFEEYKDYFCISKWYLKEVKRKPYNL---KLGCNWQFIPKD 448
6 -82.8004jra_A mol:protein length:443 Botulinum neurotoxin type A  ali model follow..  27  12..KNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASKINIGSKVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEVIL--KNAIVYNSMYENFSTSFWIRIPKYFNSISLYTIINCMENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDTQEIKQRVVFKSQMINISDYINRWIFVTITNNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDG--------CRDTHRYIWIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYYLNSSLYRGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQ--AGVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGITNKCKMNLQDNNG--NDIGFIGFHQFN---NIAKLVASNWYNRQIERSS-----RTLGCSWEFIPVD 429
7 -81.9003obr_A mol:protein length:434 Botulinum neurotoxin type D  ali model follow..  37  7..ASINDSKILSLQNKKNALVDTSGYNAEVRVGDNVQLNTIYTNDFKL---SSSGDKIIVNLNNNILYSAIYENSSVSFWIKISKDLTNSHEYTIINSIEQNSGWKLCIRNGNIEWILQDVNRKYKSLIFDYSSLSHTGYTNKWFFVTITNNIMGYMKLYINGELKQSQKIEDLDEVKLDKTIVFGIDE--------NIDENQMLWIRDFNIFSKELSNEDINIVYEGQILRNVIKDYWGNPLKFDTEYYIINDNYIDRYIAPESNVLVLVQYPDRSKLYTGNPITIKSVSDKNPYSRILNGDNIILHMLYNSRKYMIIRDTDTIGECSQNCVYALKLQSNLGNYGIGIFSIKNIVSKNKYCSQIFSSFRE--NTMLLADIYKPW--------FSFKNAYTPVAVTNYETKLLSTSSFWKFISRD 416
8 -80.3002vu9_A mol:protein length:444 BOTULINUM NEUROTOXIN A HEAVY CHAIN  ali model follow..  28  12..GSHMDTSILNLRYESNHLIDLSRYASKINIGSKVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEVIL--KNAIVYNSMYENFSTSFWIRIPKYFNSISLYTIINCMENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDTQEIKQRVVFKYSQMINSDYINRWIFVTITNNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDG--------CRDTHRYIWIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYYLNSSLYRGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSALEI----PDVGNLSQVVVMKSKNDQGITNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFN---NIAKLVASNWYNRQIERSS-----RTLGCSWEFIPVD 429
9 -77.5001d0h_A mol:protein length:469 PROTEIN (TETANUS TOXIN HC)  ali model follow..  23  24...ILKKSTILNLDINNDIISDISGFNSSVITYPDAQLVPGINGKAIHLVNNESS-EVIVHKAMDIEYNDMFNNFTVSFWLRVPKVSASHLEQYGTNELSIGSGWSVSLKGNNLIWTLKDSAGEVRQITFRDLPDKFAYLANKWVFITITNDRLSSANLYINGVLMGSAEITGLGAIREDNNITLKLDR--------CNNNNQYVSIDKFRIFCKALNPKEIEKLYTSYLSITFLRDFWGNPLRYDTEYYLIPVASSSKDVQLKNITDYMYLTNAYRRLYNGLKFIIKRYTPNNEDSFVKSGDFIKLYVSYNNNEHIVGYPKDGNAFNNLDRILRVGYNAPGIPLYKKMEAVKLRDLKTYSVQLKLYDDKNASLGLVGTHNGQIGNDPNRDILIASNWYFNHLKDK-------ILGCDWYFVPTD 453
10 -75.6002vxr_A mol:protein length:482 BOTULINUM NEUROTOXIN TYPE G  ali model follow..  27  40..SNISSNAILSLSYRGGRLIDSSGYGATMNVGSDV-IFNDIGNGQFKLNNSENS-NITAHQSKFVVYDSMFDNFSINFWVRTPKYNNNDIQYTIISCIKNDSGWKVSIKGNRIIWTLIDVNAKSKSIFFEYSIKDNSDYINKWFSITITNDRLGNANIYINGSLKKSEKILNLDRINSSNDIDFKLIN--------CTDTTKFVWIKDFNIFGRELNATEVSSLYWIQSSTNTLKDFWGNPLRYDTQYYLFNQGMQNIYIKYFSKASMGNAAINYQNLYLGLRFIIKKASNSNNDNIVREGDYIYLNIDNISDESYRVYVLVNSKEIQTQLFLAPI---NDDPTFYDVLQIKKYYEKTTYNCQILCEKDTK--TFGLFGIGKFVWDTYDNYFCISQWYLRRISENINKL---RLGCNWQFIPVD 469
11 -75.5003fuq_A mol:protein length:417 BoNT/F (Neurotoxin type F)  ali model follow..  26  1LYKKIKDNSILDMRYENNKFIDISGYGSNISINGDVYIYSTNRNQFGIYSSKPS--EVNIAQNNDIIYNGRYQNFSISFWVRIPKYFNKVNLNNIDCIRNNNSGWKISLNYNKIIWTLQDTAGNNQKLVFNYTQMISSDYINKWIFVTITNNRLGNSRIYINGNLIDEKSISNLGDIHVSDNILFKIV---------GCNDTRYVGIRYFKVFDTELGKTEIETLYSDEPDPSILKDFWGNYLLYNKRYYLLNLLRTDKSITQNSNFLNINQQRGNTRLYTGVEVIIRSTDISNTDNFVRKNDLAYINVVDRDVEYRLYADISIAKPEKIIKLI------RTSNSNNSLGQIIVMDSIGNNCTMNFQNNNGGNIGLLGFHSNNL---------VASSWYYNNI-----RKNTSSNGCFWSFISKE 411
12 -71.8001fv2_A mol:protein length:472 TETANUS TOXIN HEAVY CHAIN  ali model follow..  24  31...ILKKSTILNLDINNDIISDISGFNSSVITYPDAQLVPGINGKAIHLVNNESS-EVIVHKAMDIEYNDMFNNFTVSFWLRVPKVSASHLEQYGTNSLSIGSGWSVSLKGNNLIWTLKDSAGEVRQITFRDPDKFNAYLANKWVFITITNDRLSSANLYINGVLMGSAEITGLGAIREDNNITLKLDR--------CNNNNQYVSIDKFRIFCKALNPKEIEKLYTSYLSITFLRDFWGNPLRYDTEYYLIPVASSSKDVQLKNITDYMYLTNAYRRLYNGLKFIIKRYTPNNEDSFVKSGDFIKLYVSYNNNEHIVGYPKDGNAFNNLDRILRVGYNAPGIPLYKKMEAVKLRDLKTYSVQLKLYDDKNASLGLVGTHNGQIGNDPNRDILIASNWYFNHLKDK-------ILGCDWYFVPTD 460
13 -57.8004qvs_A mol:protein length:227 S-layer domain-containing protein  ali model follow..  15  2.....NAETGAWYMFDTNEFKDYKGNHGNAVLYSANGVVPGLNGNSVSLDGVDDYVALPDGIAGT------FYNFTIAFWVRLDTIGEQPIFDFFDSGSNNKYMRLTAESDGKIKFAMTQSGYYGE----KTITSGSALTEGVWKHVAVTLSG-DTGTLYINGENVGENNTLSLRPLGETSKGYIGKSHQTDSSEDPYYNSYLHGMIDDFRIFDRALSADEIKTLASVATRVN................................................................................................................................................................................................ 227
14 -46.3003v0c_A mol:protein length:1312 BoNT/A  ali model follow..  28  871..KNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASKINIGSKVNFDPIDKNQIQLFNLESS--KIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIRIPKYFNSISLYTIINCMENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDTQEIKQRVVFKYSQMINSDYINRWIFVTITNNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDG--------CRDTHRYIWIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKNSSLYRGAKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSALEI----PDVGNLSQVVVMKSKNDQGITNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFN---NIAKLVASNWYNRQIERSS-----RTLGCSWEFIPVD 1288
15 -45.4003ffz_A mol:protein length:1252 Botulinum neurotoxin type E  ali model follow..  26  845..KRIKSSSVLNMRYKNDKYVDTSGYDSNININGDVYKYPTNKNQFGIYNDKLS--EVNISQNDYIIYDNKYKNFSISFWVRIPNYDNKIVNVNINCMRDNNSGWKVSLNHNEIIWTLQDNAGINQKLAFNYGANGISDYINKWIFVTITNDRLGDSKLYINGNLIDQKSILNLGNIHVSDNILFKIV---------NCSYTRYIGIRYFNIFDKELDETEIQTLYSNEPNTNILKDFWGNYLLYDKEYYLLNVLKPNNFIDRRKDSTLSINNIRSTILLANR-KIQRVNNSSTNDNLVRKNDQVYINFVASKTHLFPLYADTATTNKEKTIKISSSGNRFNQVVVMNSVGNNCT----------MNFKNNNGNNIGLLGFKADT-------VVASTWYYTHMRDHT-----NSNGCFWNFISEE 1246
16 -44.3002v73_A mol:protein length:191 PUTATIVE EXO-ALPHA-SIALIDASE  ali model follow..  13  1.............................GMASIKGEVDEIANYGNLKITKEEERVNI----TGDLEKFSSLEEGTIVTRFNMND-TSIQSLIGLSDGNKANNYFSLYVSGGKVGYELRRQEGNGD---FNVHHSADVTFNRGINTLALKIEKGIGAKIFLNGSLVKTVSDPNIKFLNAINLNSGFIGKTDR--ANGYNEYLFRGNIDFMNIYDKPVSDNYLLRKTGETK................................................................................................................................................................................................... 191
17 -43.0004c1w_A mol:protein length:188 NEURAMINIDASE  ali model follow..  11  1........................................GAMVIEKEDVETNASNGQRVDLSSELDKLKKLENATVHMEFKPDAKAPAYNLFSVSSATKKDEYFTMAVYNNTATLEGRGSDGKQFYN--NYNDAPLKVKPGQWNSVTFTVEKKGRVRLYVNGVLSRTSLRSGIKDMPDVTHVQIGATKRAN-----NTVWGSNLQIRNLTVYNRALTPEEVQKR........................................................................................................................................................................................................ 187
18 -42.2001epw_A mol:protein length:1290 BOTULINUM NEUROTOXIN TYPE B  ali model follow..  31  857..SEILNNIILNLRYKDNNLIDLSGYGAKVEVYDGVELNDKNQFKL----TSSANSKIRVTQNQNIIFNSVFLDFSVSFWIRIPKYKNDGIQYTIINCMKNNSGWKISIRGNRIIWTLIDINGKTKSVFFEYNIREDSEYINRWFFVTITNNL-NNAKIYINGKLESNTDIKDIREVIANGEIIFKLDG--------DIDRTQFIWMKYFSIFNTELSQSNIEERYKIQSYSEYLKDFWGNPLMYNKEYYMFNAGNKNSYIKLKKDSNQNSKYINYRDLYIGEKFIIRRKSNSQNDDIVRKEDYIYLDFFNLNQEWRVYTYKYFKKEEEKLFLAPI----SDSDEFYNTIQIKEYDEQPTYSCQLFKKDEESTDEIGLIGIHRFVFEEYKDYFCISKWYLKEVKRKPYNL---KLGCNWQFIPKD 1285
19 -41.9004zkt_A mol:protein length:1252 Bontoxilysin A  ali model follow..  26  845..KRIKSSSVLNMRYKNDKYVDTSGYDSNININGDVYKYPTNKNQFGIYNDKLS--EVNISQNDYIIYDNKYKNFSISFWVRIPNYDNKIVNVNINCMRDNNSGWKVSLNHNEIIWTLQDNAGINQKLAFNYGNANGSDYINKWIFVTITNDRLGDSKLYINGNLIDQKSILNLGNIHVSDNILFKIV---------NCSYTRYIGIRYFNIFDKELDETEIQTLYSNEPNTNILKDFWGNYLLYDKEYYLLNVLKPNNFIDRRKDSTLSINNIRSTILLANR-KIQRVNNSSTNDNLVRKNDQVYINFVASKTHLFPLYADTATTNKEKTIKISSSGNRFNQVVVMNSVGNNCT----------MNFKNNNGNNIGLLGFKADT-------VVASTWYYT-----HMRDHTNSNGCFWNFISEE 1246
20 -36.9003v0a_B mol:protein length:1196 NTNH  ali model follow..  17  834...ETWPYELVLYAFKNNVIGDASGKNTSIEYSKDIGLVYGINSDALYLNGSNQS----ISFSNDFFENGLTNSFSIYFWLRNLGKDTIKS--KLIGSKEDNCGWEIYFQDTGLVFNMIDSNGNEK------NIYLSDVSNNSWHYITISVDRLKELLIFIDDNLVANESIKEILNIYSSNIISLL-------------SENNPSYIEGLTILNKPTTSQEVLSNYFEVLNNSYIRDSNEERLEYNKTYQLYNYVFSDKPICEVKQNNNIYLTINNTNNLNLQASKFKLLSINPNKQYVQKLDEVIISVLDNMEKYIDISEDNRLQLIDNKNNAKKMIISNDIFISNCLTLSYNGKYICLSM--------------------------------DENHNWMIC-----NNDMSKYLYLWSFKP.. 1196
21 -34.6004zkt_B mol:protein length:1163 Botulinum neurotoxin type E, nontoxic-nonhema  ali model follow..  17  799.....SPYELSLYAFQNNVIGDTSGKNTLVEYPKDIGLVYGINNNAIHLTGANQN----IKFTNDYFENGLTNNFSIYFWLRNLKQNTIKS--KLIGSKEDNCGWEIYFENDGLVFNIIDSNGNEK------NIYLSNISNNSWHYIVISINRLKDLLIFIDNILVANEDIKEILNIYSSDIISLL-------------SDNNNVYIEGLSVLNKTINSNEILTDYFSDLNNSYIRNFDEEILQYNRTYELFNYVFPEIAINKIEQNNNIYLSINNENNLNFKPLKFKLLNTNPNKQYVQKWDEVIFSVLDGSTTNNRIQLVDNKNNAQIFIINNDIFISNCLTLTYNNVNVYLSIKNQDYNWVICDLNHDIPKKSYL-------------------WILKNI...................... 1163
22 -32.6003vuo_A mol:protein length:1196 NTNHA  ali model follow..  14  830..EMLSPYQLLLFATRSNIIEDISGKNTLIQYTESVELVYGVNGESLYLKSPNET----VEFSNNFFTNGLTNNFTICFWLRFTGKDDDKT--RLIGNKVNNCGWEIYFEDNGLVFEIIDSNGNQE------SVYLSNVINNNWYYISISVDRLKDLLIFINDKNVANVSIEQILNIYSTNVISLV-------------NKNNSIYVEELSVLDKPVASEEVIRNYFSYLDNSYIRDSSKSLLEYNKNYQLYNYVFPETSLYEVNDNNKSYLSLKNTDGINIPSVKFKLINIDESKGYVQKWDECIICVSDGTEKYLDISPENNRIQLVSSKDNAKKITVNTDLFRPDCITFSYNDKYFSLSLRDGDYNWMICNDNNKVPKGAHLWILKS................................... 1196
23 -28.3003zyp_A mol:protein length:218 CIP1  ali model follow..  13  5.............DFESGWDQTKPISAPDCNQGGTVSLDTTVAHSGSNSMKVVGGPNGYCGHIFFGTTQVPTGDVYVRAWIRLQTALGSNHVTFIIMPDTAQGGKHLRIQSQVLDYNRESDDATLPDLSPNGIASTVTLPTGAFQCFEYHLGTDGTIETWLNGSLIPGMTVGPGVDNPNDAGWTRAS-TGVNFGWEAYSGDVNTVWFDDISIASTRVG............................................................................................................................................................................................................... 216
24 -25.7004dqa_A mol:protein length:355 uncharacterized protein  ali model follow..  12  161........................................................................SSFTYEALINVDYFLDNNTIMGTEGVMILRIG-DAGGGITPKDYLEVAGGQN--------YRVTKPLLTNRWYHVALTYDQTGKTGIYVNGEKWAGSDWGIDGDPNSDMGFYIGRIYGFKWG-----ERPFHGKMSEVRVWSVARTENQLKQ......................................................................................................................................................................................................... 300
25 -23.7004pbp_A mol:protein length:210 C-reactive protein  ali model follow..  34........................................................................SAFTLCMRVATELPLDREVILFAYYTPDVDELNVWRERDGRVSLYIQSSKDA--------AFFRLPPLSTLQTHLCVAWESTGLTAFWMDGRRSLHQVYRKGYSIRSGGTVVLGQDPD-SYVGSFDVDQSFVGEIANLQMWDYVLSSAQIKAVYYNQD................................................................................................................................................................................................... 183
26 -22.0001b09_A mol:protein length:206 PROTEIN (C-REACTIVE PROTEIN)  ali model follow..  31........................................................................KAFTVCLHFYTELSSTRGYSI----------SYATKRQDNEILIFWSKDIGYSFTVGGSEILFEVPEVTVAPVHICTSWESSGIVEFWVDGKPRVRKSLKKGYTVGAEASIILGQEQD-SFGGNFEGSQSLVGDIGNVNMWDFVLSPDEINTIYLGGPFSPNVLNWRALKYE..................................................................................................................................................................................... 193
27 -21.3003flp_A mol:protein length:217 SAP-like pentraxin  ali model follow..  32........................................................................RQLTVCQRIKPFH----RNTGYIFSCATSNQDNQFITSMYVKSDGTLNLGLQVNASSNKYISCPIEIELGQWYHVCHVWSGDGRMAVYANGSPCGTMENVGKGHQISAGGTVVIGQEQDKIGGGFEEQESWSGELSDLQVWDEALTTHQVSTVASCNG................................................................................................................................................................................................... 186
28 -21.1001gyk_A mol:protein length:204 SERUM AMYLOID P-COMPONENT  ali model follow..  12  31........................................................................QNFTLCFRAYSDLSRAYSLF-----------SYNTQGRDNELLVYKERVGEYSLYIGRHKVTSKVIEKFPAPVHICVSWESSGIAEFWINGTPLVKKGLRQGYFVEAQPKIVLGQEQD-SYGGKFDRSQSFVGEIGDLYMWDSVLPPENILSAYQGTPLPANILDWQALNYE..................................................................................................................................................................................... 191
29 -18.7001za4_A mol:protein length:251 Thrombospondin 1  ali model follow..  10  12...............GDNSVFDIFELTGAARKGSGRRLVKGPDPSSPAFRIEDANLIPPVPDDDLVDAVRTEKGFLLLASLRQMK-KTRGTLLALERKDHSGQVFSVVSNGKAGTLDLSLTVQGKQHVV---SVEEALLATGQWKSITLFVQED-RAQLYIDCEKMENAELDVPIQSVFTRDLASIARLRIAKG---GVNDNFQGVLQNVRFV.................................................................................................................................................................................................................... 204
30 -16.0001d2s_A mol:protein length:170 SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN  ali model follow..  10  25.......................................................................ITKTSSSFEVRTWD---PEGVIFYGDTNPKDDWFMLGLRDGRPEIQLHNHWAQLT------VGAGPRLDDGRWHQVEVKMEG-DSVLLEVDGEEVLRLRQVSG---HPIMRIALGGLLFPASNLRLPLVPALDGCLRRDSWLDKQAEISASAP......................................................................................................................................................................................................... 164
31 -15.5002h0b_A mol:protein length:184 Neurexin-1-alpha  ali model follow..  11  26......................................................................QSSSDEITLSFKTLQRNG-----LMLHTGKSADYVNLALKNGAVSLVINLGSGAFEALV---EPVNGKFNDNAWHDVKVTRNL-RQVTISVDGILTTTGYTQEYTMLGSDDFFYVGGSPSTADLPGSPVSNNFMGCLKEVVYKNNDVRLELSR.......................................................................................................................................................................................................... 170
32 -15.2001qu0_A mol:protein length:191 LAMININ ALPHA2 CHAIN  ali model follow..  11  26.....................................................................KVGLDLLVEFEFRTTRPTG----VLLGISSQKMDGMGIEMIDEKLMFHV--DNGAGRFTAIYDAEIPGHMCNGQWHKVTAKKIK-NRLELVVDGNQVDAQSPNSSTSADTNDPVFVGGFPGGLNQFGLTTNIRFRGCIRSLKLTKGTGKPLEVN.......................................................................................................................................................................................................... 173
33 -15.1004xun_A mol:protein length:181 Endo-1,4-beta-xylanase C  ali model follow..  11.....AGQALFKADFEDGNIGNWRARGT-----EKLEVVSGIGHNSNRSLKTSSRSETYHGPLVEVL--QKGSTVHISFWAMYDEGPA----------------------TQVINGSLEKEFNRDTANLEYAMFASTTLNKGQWKKIEADITGISGLRMYAETPWKQSSEVTETDTIP---------------------------YVDDVQITATEAIAIE............................................................................................................................................................................................................ 180
34 -15.1001f5f_A mol:protein length:205 SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN  ali model follow..  10  37.......................................................................ITKTSSSFEVRTWD---PEGVIFYGDTNPKDDWFMLGLRDGRPEIQLHNHWAQLT------VGAGPRLDDGRWHQVEVKMEG-DSVLLEVDGEEVLRLRQVSTSKRHPIMRIALGGLLFPASNLRLPLVPALDGCLRRDSWLDKQAEISASAP......................................................................................................................................................................................................... 182
35 -14.9003mw2_A mol:protein length:207 Neurexin-1-alpha  ali model follow..  1...........................................GPGSTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGF----STVQKEAVLVRVDSSSGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDDIA-----IEESNAIINDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVIERYPAGNNDLDKGRQLTIFNSQATIIIGGKEQGQPFQGQLSGLYY-----NGLKVLNMAAENDANIAI.............................................................................................................................................................................................. 200
36 -14.8003vkf_C mol:protein length:181 Neurexin-1-beta  ali model follow..  10  1...........................................GSGTTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGF----STVQKEAVLVRVDSSSGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDDIA-----IEESNAIINDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVIERYPAGLTIFNSQATIIIGGKEQ---------GQPFQGQLSGLYY-----NGLKVLNMAAENDAN................................................................................................................................................................................................. 167
37 -14.4002r1b_A mol:protein length:220 Neurexin-1-beta  ali model follow..  9............................................AGTTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGF----STVQKEAVLVRVDSSSGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDDIA-----IEESNAIINDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVIERYPAGNNDLDKGRQLTIFNSQATIIIGGKEQGQPFQGQLSGLYY-----NGLKVLNMAAENDANIAI.............................................................................................................................................................................................. 207
38 -14.4002r1d_A mol:protein length:226 Neurexin-1-beta  ali model follow..  10  38.............................................GTTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGF----STVQKEAVLVRVDSSSGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDDIA-----IEESNAIINDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVIERYPAGLTIFNSQATIIIGGKEQ---------GQPFQGQLSGLYY-----NGLKVLNMAAENDAN................................................................................................................................................................................................. 202
39 -14.0002r16_A mol:protein length:182 Neurexin-1-alpha  ali model follow..  10  25......................................................................HTEAEDVSLRFRSQR---AYGILMATTSRDSADTLRLELDAGRVKLTVNLGKGPET------LFAGYNLNDNEWHTVRVVRRG-KSLKLTVDDQQAMTGQMAGDHTRLEFHNIETG--IITERRYLSSVPSNFIGHLQSLTF-----NGMAYIDLCKNGDIDYCELN............................................................................................................................................................................................ 174
40 -13.9003biw_E mol:protein length:243 Neurexin-1-beta  ali model follow..  10  52.............................................GTTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGF----STVQKEAVLVRVDSSSGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDD-----IAIEESNAIINDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVIERYPAGLTIFNSQATIIIGGKEQ---------GQPFQGQLSGLYY-----NGLKVLNMAAENDAN................................................................................................................................................................................................. 216
41 -13.9003sh4_A mol:protein length:195 LG3 peptide  ali model follow..  13  29.......................................................................EVPETIELEVRTSTASG--QGVEVGEAGQGKDFISLGLQDGHLVFRYQLGSGE------ARLVSEDPINDGEWHRVTALREG-RRGSIQVDGELVSGRSPGPNVAVNAKGSVYIGGAPDVATLTGGRFSSGITGCVKNLVLHSARPGAPP............................................................................................................................................................................................................ 174
42 -13.9001urx_A mol:protein length:282 BETA-AGARASE A  ali model follow..  24LQDNVSD------SFNYTSSEGNR-NAPQAWTNGSQLAIQAQPAGNGKSYNGTSKNKIQYPVYMEIKAKIMDQVLANAFWTLTDDETQSIDIMEGYGSDRGGTWFAQRMHLSHHTFIRNPFTDYQPMGDATWYYNGGTPWRSAYHRYGCYWKDPFTLEYYIDGVKVRTVTRAEIDPNNHLGGIIIDCENQTDWRPAATQEELADDWVDWIRVYKPVAVSLE............................................................................................................................................................................................................ 276
43 -13.8003b3q_E mol:protein length:197 NRXN1 protein  ali model follow..  10  1..................................HSAFAADPGHAGTTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGF----STVQKEAVLVRVDSSSGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDDIA-----IEESNAIINDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVIERYPAGLTIFNSQATIIIGGKEQ---------GQPFQGQLSGLYY-----NGLKVLNMAAENDAN................................................................................................................................................................................................. 176
44 -13.4003mw3_A mol:protein length:208 Neurexin-2-beta  ali model follow..  3............................................GSTTYIFGKGGALITYTWPPNDRPSTRMDRLAVGF----STHQRSAVLVRVDSASGLGDYLQLHIDQGTVGVIFNVGTDDI-----TIDEPNAIVSDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVNERYPAGNFDLDKGRQLTIFNSQATIKIGGRDQGRPFQGQVSGLYY-----NGLKVLALAAESDPNVRT.............................................................................................................................................................................................. 201
45 -13.3001o4y_A mol:protein length:288 beta-agarase A  ali model follow..  24LQDNVSD------SFNYTSSEGNR-NAPQAWTNGSQLAIQAQPAGNGKSYNGTSKNKIQYPVYMEIKAKIMDQVLANAFWTLTDDETQEIDIMEGYGSDRGGTWFAQRMHLSHHTFIRNPFTDYQPMGDATWYYNGGTPWRSAYHRYGCYWKDPFTLEYYIDGVKVRTVTRAEIDPNNHLGGIIIDCENQTDWRPAATQEELADDWVDWIRVYKPV-GNNSLE.......................................................................................................................................................................................................... 282
46 -13.3001pz7_A mol:protein length:204 Agrin  ali model follow..  26....................................................HNAVTKSPDALDYPAEPSEKALQSNHFELSIKTEATQGLILWSGKGLERSDYIALAIVDGFVQMMYDLGSKP------VVLRSTVPINTNHWTHIKAYRVQ-REGSLQVGNEPITGSSPLGATQLDTDGALWLGGRLSVAHKLPKAYSTGFIGCIRDVHLVEDALNNPTILH......................................................................................................................................................................................................... 200
47 -13.3003bop_A mol:protein length:175 beta-Neurexin 2D4  ali model follow..  10  1.............................................ATTYIFGKGGALITYTWPPNDRPSTRMDRLAVGF----STHQRSAVLVRVDSASGLGDYLQLHIDQGTVGVIFNVGTDDI-----TIDEPNAIVSDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVNERYPAGLTIFNSQAAIKIGG---------RDQGRPFQGQVSGLYY-----NGLKVLALAAESDPN................................................................................................................................................................................................. 165
48 -13.1001pz8_A mol:protein length:201 Agrin  ali model follow..  10  42.....................................................................KALQSNHFELSIKTEA--TQGLILWSGKGLERSDYIALAIVDGFVQMMYDLGSKP------VVLRSTVPINTNHWTHIKAYRVQ-REGSLQVGNEAPITGSSPLATQLDTDGALWLGGRLSVAHKLPKAYSTGFIGCIRDVIVDRQELHLVE............................................................................................................................................................................................................ 187
49 -13.1003bod_A mol:protein length:178 Neurexin-1-alpha  ali model follow..  10  2...........................................PLGSTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGF----STVQKEAVLVRVDSSSGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDDIA-----IEESNAIINDGKYHVVRFTRSG-GNATLQVDSWPVIERYPAGLTIFNSQATIIIGGKE---------QGQPFQGQLSGLYY-----NGLKVLNMAAENDAN................................................................................................................................................................................................. 168
50 -12.8003v64_A mol:protein length:191 Low-density lipoprotein receptor-related prot  ali model follow..  32.....................................................................KALQSNHFELSLRTEA--TQGLVLWIGKAAERADYMALAIVDGHLQLSYDLGSQP------VVLRSTVKVNTNRWLRIRAHREH-REGSLQVGNEAPVTGSSPLATQLDTDGALWLGGKLPVGQALPKAYGTGFVGCLRDVVVGHRQLHLLE............................................................................................................................................................................................................ 177
51 -12.7002zzj_A mol:protein length:238 Glucuronan lyase A  ali model follow..  11  5..............YNDGHLNGWDYVRKENQGTVSEVSNVVFKGTSALKMTQTYTPGYTGRYHSEVDHNRGGEEQFYGFAFRLSEDWQFQPQSYNIAQFIANRPTMIWIQNNQLYSRYVHYRQPNCGRNIVTRPNLATVSAGAWHRVVLQIDNTGYFKIWFDGAKVEEYNVATTVDDDSVFQFRVGLYANSWHDDGHMTGTQGFRQVDEVAV---GTTFADVD.......................................................................................................................................................................................................... 234
52 -12.7001h6y_A mol:protein length:170 ENDO-1,4-BETA-XYLANASE Y  ali model follow..  1MEEPDANGYYYHDTFEGSV----GQWTARGPAEVLLSGRTAYKGSESLLVRNRTAAWNGAQRALNPRTFVPGNTYCFSVVASFIEGASSTTFCMKLQYVDGSGT------------------------QRYDTIDMKTVGPNQWVHLYNPQSDATDMYVYVATADDTIN------------------------------------YIDEAIGAVAGTVIEG............................................................................................................................................................................................................ 162
53 -12.6001h6x_A mol:protein length:170 ENDO-1,4-BETA-XYLANASE Y  ali model follow..  1MEEPDANGYYYHDTFEGSV----GQWTAAGPAEVLLSGRTAYKGSESLLVRNRTAAWNGAQRALNPRTFVPGNTYCFSVVASFIEGASSTTFCMKLQYVDGSGT------------------------QRYDTIDMKTVGPNQWVHLYNPQSDATDMYVYVETADDTIN------------------------------------YIDEAIGAVAGTVIEG............................................................................................................................................................................................................ 162
54 -12.6001q56_A mol:protein length:195 Agrin  ali model follow..  10  36.....................................................................KALQSNHFELSIKTEA--TQGLILWSGKGLERSDYIALAIVDGFVQMMYDLGSKP------VVLRSTVPINTNHWTHIKAYRVQ-REGSLQVGNEAPITGSSPLATQLDTDGALWLGGRLSVAHKLPKAYSTGFIGCIRDVIVDRQELHLVE............................................................................................................................................................................................................ 181
55 -12.1004b1m_A mol:protein length:185 LEVANASE  ali model follow..  20......................................MTGWTTVNGTWADTIEGKQGRSDGDSFILSSASGSDFTYESDITIKDGNGRGAGALMFSDKDAKNGYLANVDAKHDLVKFFKFENGAASVI---AEYKTPIDVNKKYHLKTEAEG-DRFKIYLDDRLVIDAHDSVFS----------------------------EGQFG-LNVWDATAVFQNVT.......................................................................................................................................................................................................... 172
56 -12.1003mw4_A mol:protein length:178 Neurexin-2-beta  ali model follow..  10  27......................................................................STRSDRLAVGFSTTV--KDGILVRIDSAPGLGDFLQLHIEQGKIGVVFNIGTVDI-----SIKEERTPVNDGKYHVVRFTRNG-ANATLQVDNWPVNEHYPTGLTIFNTQAQIAIGG---------KDKGRLFQGQLSGLYY-----DGLKVLNMAAENNPN................................................................................................................................................................................................. 168
57 -11.9003pve_A mol:protein length:189 Agrin, Agrin protein  ali model follow..  15.....................................................NGFSYLELKGLHTFERDLGEKMALEMVFLARG-PSGLLLYNGQKTDGKGDFVSLALHNRHLEFRYDLGKGA------AIIRSKEPIALGTWVRVFLERNG-RKGALQVGDGRVLGESPVPHTMLNLKEPLYVGGPDFSKLARGAAVASGFDGAIQLVSLRGHQLLTQE............................................................................................................................................................................................................ 176
58 -11.7001dyo_A mol:protein length:160 ENDO-1,4-BETA-XYLANASE Y  ali model follow..  6.....DAGYYYHDTFEGSV----GQWTARGPAEVLLSGRTAYKGSESLLVRNRTAAWNGAQRALNPRTFVPGNTYCFSVVASFIEGASSTTFCMKLQYVDGSGT------------------------QRYDTIDMKTVGPNQWVHLYNPQSDATDMYVYVETADDTIN------------------------------------YIDEAIG---AVAGTVI........................................................................................................................................................................................................... 160
59 -11.6004azz_A mol:protein length:172 LEVANASE  ali model follow..  9......................................MTGWTTVNGTWADTIEGKQGRSDGDSFILSSASGSDFTYESDITIKDGNGRGAGALMFSDKDAKNGYLANVDAKHDLVKFFKFENGAASVI---AEYKTPIDVNKKYHLKTEAEG-DRFKIYLDDRLVIDAHDSVFS----------------------------EGQFG-LNVWDATAVFQNVT.......................................................................................................................................................................................................... 161
60 -11.3001oq1_A mol:protein length:223 Protein yesU  ali model follow..  7.....EGACLYRNPLRSKSDVKMEGGGQISFDDHSLHLSHVQDEAHFVFWCPE----------------TFPDGIIVTWDFSPIEQPGLCMLFFAAAGIRGEDLFDPSLEERAFRTCNLRKSRGFHLAAMGADPLPSPDDADSPYRMKLIKDK-GYVHFSINGLPILEWMDDGSTYGPVLTKGKIGFRQMAPM----------KAVYRDFAVHQ--AVRR............................................................................................................................................................................................................. 223
61 -11.2001sli_A mol:protein length:679 INTRAMOLECULAR TRANS-SIALIDASE  ali model follow..  11  15....................................................AEGQGYSLDQEAGAKYVKAMTQGTIILSYKSTSENGIQSLFSVGNSTAGNQDRHFHINSGGIGIELRNTDGVFNTLDRPASVRALYKGERVFNTVALKADANKQCRLFANGELLATLDKDAISDITGVDNVTLGGTKRQG-----KIAYPFGGTIGDIKVYSNALSDEELIQATGVTTYGENIFYAGDVT--------------------------------------ESNYFRIPSLLTLSTGTVISAADARYGGTHDSKSKINIAFAKSTDGGNT................................................................................................ 256
62 -11.0001dyk_A mol:protein length:394 LAMININ ALPHA 2 CHAIN  ali model follow..  5...........SVPTPAFPFPVPTMVHGPCVAESEPALLTG-----SKQFGLSRNSHIAIAFDDT----KVKNRLTIELEVRTEAESG---LLFYMARINHADFATVQLRNGFPYFSYDLGSGDTS------TMIPTKINDGQWHKIKIVRVK-QEGILYVDDASSQTISPKKADILDVVGILYVGG-INYTTRRIGPVTYSLDGCVRNLHMEQAPVDLDQPTSSFHVGT-----------------------FANAESGTYFDGTGFAKAVGGFKVGLDLLVEFEFRTTRPTGVLLGVSSQKMDGMGIEMIDEKLMF-----HVDNGAGRFTAIYDAEIPGHMCNGQWHKVTAKKIKNRLELVVDGNQVDAQSPNS----ASTSADTNDPVFVGG----GGLNQFGLTTNIRFRGC........ 359
63 -11.0003wz1_A mol:protein length:282 Agarase  ali model follow..  28.............DFNYEAPAAGKGPGLTEWHPHYSYVSGGKLAITSGRKPGTNQVYLGSITSKEARAKLSNMVLASDFWFLSADSTEEIDVIEAYGSDRPGQEWYAERLHLSHHVFIRDPFQDYQPTDAGSWYADGKGTKDAFHRVGVYWRDPWHLEYYVDGKLVRTVSGQDIIDPNGFTGINMEDQNWRSDNGITPTDAELADYVDWVRFYKPVPINGNAT.......................................................................................................................................................................................................... 282
64 -10.9002uur_A mol:protein length:245 COLLAGEN ALPHA-1(IX) CHAIN  ali model follow..  35.......DLISQFQVDKAASRR------------AIQRVVGSATLQVAYKLGNNVD--FRIPTRNLYPSGLPEEYSFLTTFRMTGSTLKKNWNIWIQDSSGKEQVGIKINGQTQSVVF-SYKGLDGSLQTAAFSNLSSLFDSQWHKIMIGVERSS-ATLFVDCNRIESLPIKPRGPIDIDGFAVLGK-------LADNPQVSVPFELQWMLIHDPLRPRRE............................................................................................................................................................................................................ 227
65 -10.8001h30_A mol:protein length:422 GROWTH-ARREST-SPECIFIC PROTEIN  ali model follow..  186......DGCMRSWNWLNGEDTTIQETVKVNTRMQCFSVT-----ERGSFYPGSGFAFYSLDYMRTPLDVGTESTWEVEVVAHIRPAADTGVLFALWAPDLRAVPLSVALVDYHSTKKLKKQLVVLAVEHTALALMEIKVCDGQEHVVTVSLRD-GEATLEVDGTRGQSEVSAAQLQLRSPVLTFAGG---DVPVTSAPVTAFYRGCM-TLEVNRRLLDLDEAAYKHSD..................................................................................................................................................................................................... 408
66 -10.7002zew_A mol:protein length:147 S-layer associated multidomain endoglucanase  ali model follow..  10  1..GSHMVNMVSNPGFE-------DGLDSWQDWQQDMSAVPEAAHNGALGLKIGGGKAAGGGQDIPL---KPNTTYILGAWAKFDSKPAGTFDVVVQYHLKDANN--------------------------TYVQHILNFNETDWTYKQLLFTTPDVFGSTPQLALWKGDTSKA------------------------------NLYVDDVYL-------VEV........................................................................................................................................................................................................... 147
67 -10.5003asi_A mol:protein length:410 Neurexin-1-alpha  ali model follow..  10  23.....................................................................QAYTSMHLFFQFKTTSLDG----LILYNSGDGNDFIVVELVKGYLHYVFDLGNGANL-----KGSSNKPLNDNQWHNVMISRDT-SNLHTVKIDTKITTQITAGARNLDLKSDLYIGGETYKSLPKLVHAKEGFQGCLASVDLNGRLPDLISDAL......................................................................................................................................................................................................... 171
68 -10.4002zez_A mol:protein length:144 S-layer associated multidomain endoglucanase  ali model follow..  2......SNLIVNGTAE-------NGMDGWPDWGYPVSAVPEAAYGGTKGFKLSGGKQAGMGQKVAL---KPNTTYILGAWGKFTAKPGTYCDVIVQYHLKDANN--------------------------TYVQNILRFTETDWTYKQVVFAFGSDPEFVLWKDDASNADF----------------------------------YADNITL-------VEV........................................................................................................................................................................................................... 144
69 -10.3004ate_A mol:protein length:266 BETA-PORPHYRANASE A  ali model follow..  14KVEQLSD------EFNGNSIDTNK-KGNAFVSDGFLNLRSTLRKEPSSVQDPFKDIWVDAAAAVSARFKASSLSMTSSFWFRVGQFSE---IDVIEHIGNPSKENRQDDLPYQYHVNTHYYGKHAGLQPLGTEYKMPGRGRDNFYTYGFWWKSPNELLFYFNGKQVMRIVPRVPLDEELRMIFDTEVFPFATAGVANIGLPKPENLVDWVRVYKLV................................................................................................................................................................................................................. 256
70 -10.2003s5q_A mol:protein length:214 Putative glycosylhydrolase  ali model follow..  14  18..............FDKDLSNADYDSSVWTFKNGILTATAD----------------------QSIWTKVQYENFILDLEFKTDVNTNSGVVIYCTDKGNWPSSIEIQIADDHHPEWQSYPEYWRCGSIYGHKGANEQLKPGEWNRMIITAKG-QQIDIELNGKHIVSANLADWTSGTTNPDGT----EIPEWLPIPYANMPTKGYIGESNIWFRNIQLKQL........................................................................................................................................................................................................... 208
71 -10.2002wjs_A mol:protein length:608 LAMININ SUBUNIT ALPHA-2  ali model follow..  10  354......SGCLKDIEISRTPYNILSSPDYVGVTKG--------SLENVYTVSFPKPGFVELAA-------SIDVGTEINLSFSTRNESG----IILLGSGGGQAYYAIFLNKGRLEVHLSSGTRTMRKIV--IKPEPNRFHDGREHSVHVERTR-GIFTVQIDEDRRHMQNLTE-EQPIEVKKLFVGGAPPEFQPSPLRNIPAFQGCVWNLVINSIPMDFAQPIAFKN...................................................................................................................................................................................................... 553
72 -10.2003ilf_A mol:protein length:268 porphyranase A  ali model follow..  16KVEQLSD------EFDGNSIDTNK-KKGDAFVSDGFLNLRSTLRKEPSSVQDPFKDIWVDAAA-EARFMASSLSMTSSFWFRVGQFSSIDVIEHIGDPSKENRQ---DDLPYQYHVNTHYYGKHAGLQPLGTEYKMPGRGRDNFYTYGFWWKSPNELLFYFNGKQVMRIVPRVPLDEELRMIFDTEVFPFATAGVANIGLPKPENLVDWVRVYKLV................................................................................................................................................................................................................. 258
73 -10.1003juu_A mol:protein length:280 porphyranase B  ali model follow..  23LIENMSD------EFEGKKI-DEK-LAENISLNNGSLQITTTMLPEPIVKNNKTYTHGGGYVGSECEMKANKTFMSSTFWLINEGKDRLGCIQESVGQITNDADWMKYFDNSNTHSRNIPEGCEYEKGSSKGKAELGGKAYEDFHVYGVWWKSKDEIIFFLDGKMQSKVTPPADFDIEMYLRMVVETYPVPKDGGMTGSKEDRTTTYNWVRSWQLVDSKN............................................................................................................................................................................................................. 274
74 -10.1003r05_A mol:protein length:1254 Neurexin-1-alpha  ali model follow..  808......IGHLQSLTFNGMAYIDLCKNGDIDYCELNARFGFRNIIADPVTFKTKSS---------ALATLQAYTSMHLFFQFKTTSLDG----LILYNSGDGNDFIVVELVKGYLHYVFDLGNGANL-----KGSSNKPLNDNQWHNVMISRDT-SNLHTVKIDTKITTQITAGARNLDLKSDLYIGGVAKETYKSLVHAKEGFQGCLASVDLNGRLPDLISDALFCNGQIERGCEGPSTTCQEDS-----------------------------------------------SNQGVCLQQWDGFSCDCSMTSFSGPLCNDPGTTYIFSKGGGQITYKWPPNDRPSTRADRLAIGFSTVQKEAVLVRVDSS-SGLGDYLELHIHQGKIGVKFNVGTDDIAIEESNAIINDG------KYHVVRFT 1160
75 -10.1004yz1_A mol:protein length:677 Putative neuraminidase  ali model follow..  1..............MASSGLEVLFQGPNTPVLEKNNVTLTGGG----------------ENVTKELKDKFTSGDFTVVIKYNQSSEKGLQALFGISNSKPGQQNSYVDVDNGELGMEARDTSSNKNNLVSRPAVWGKYKQEAVTNTVAVVADSVKTYSLYANGTKVVEKKVDNIKDIKGIDYYMLGGVKRAG-----KTAFGFNGTLENIKFFNSALDEETVKKMTTNAVTGHLIYTANDTT--------------------------------------GSNYFRIPVLYTFSNGRVFSSIDARYGGTHDFLNKINIATSYSDDNGKT................................................................................................ 264

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 2 2 3 4 6   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Pawlowski K, Pio F, Chu Z, Reed JC, Godzik A. PAAD - a new protein domain associated with apoptosis, cancer and autoimmune diseases. Trends Biochem Sci. 2001 Feb;26(2):85-7.