current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [S] COG4625 Uncharacterized protein with a C-terminal OMP (outer membrane protein) domain, from COG1018

Results of FFAS03 search in COG1018
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .  620    .  630    .  640    .  650    .  660    .  670    .  680    .  690    .  700    .  710    .  720    .  730    .  740    .  750    .  760    .  770    .  780    .  790    .  800    .  810    .  820    .  830    .  840    .  850    .  860    .  870    .  880    .  890    .  900    .  910    .  920    .  930    .  940    .  950    .  960    .  970    .  980    .  990    . 1000    . 1010    . 1020    . 1030    . 1040    . 1050    . 1060    . 1070    . 1080    . 1090    . 1100    . 1110    . 1120    . 1130    . 1140    . 1150    . 1160    . 1170    . 1180    . 1190    . 1200    . 1210    . 1220    . 1230    . 1240    . 1250    . 1260    . 1270    . 1280    . 1290    . 1300    . 1310    . 1320    . 1330    . 1340
# Score Template Links and tools%idFirst MIRGIARRPRCAVEGDWMSAGFCHVSEGKACPTAEMRGVALGRFLICGATGLSFLTLSLAAVSDAVAETLLWTGPDGAEWFTDAAWGPSHRVPNAGDDAMINTYGPVITIGTNAEVHQLSIGNAPGDGTLVVQGGLQTNSVILGATGGSSGTASFIGANWANDGDVSVGGNGTGSLLLLHGTTASSENIYVGESGTGSGSLKLDNSSTLTVADTVFAGYNSWSSSAAGGSGNVEVLGASSLYSANGVLANDPDTVGTALVSGGGSSWNMSSDLVVGEAGVGTLTITGGGMVISQTTTVIADLNSADGSSVTVSRLGSSLQSDSLVVGNGGAAKLVVEAAATVTSGEAIIGRHSASEATVTGDGSKWTTGDLQVGGDTSDPGGLAGNGTLNVTAGGSVDSTVAHLGVVAGATGSAIVDGKGSVWTVDRNSLEVGVSGAGSLAVTGGGLVDAANIIIGTNTGGNGSVRVSGADSTVKSRSDLNVGLYGNGSMTVEAGGAVKSRDGYVATYGGSTSAVTVTGDGSSWAMTGTFFVGYASGATGNVTVSNGGAIRATGVTLGDLAGASGTMTITGAGSKVTAYVDNGTVNSGSVDVGFQGSGSLSVVNGGSLDAYNLYVGNALGSSGAVLVSGVGSHVSVDGLMVVGNAGNGSVEITGGASLAAPTILIATEAGSTGVLSIGAGSGQTARSAGAVEARAIAFGAGNGSIVFNHSETGYTLSADISGAGRVVAEAGVTTLSGNNSYSGGTTISAGMLKGTAKSFGSGGIVNNAELVVDGGGTLSNAISGTGSFEKTGDGNLLLTGNSTYSGATAVSAGKLSVNGSLASAVSVGSGATVGGTGTIGGLTVNSGGTLAPGNSIGTLTSTGNATFASGSTYAVEIDADGSSDRLAVTGTITIANDVSLIVTPLGAHSAYSLGTRYTILTATGGVTGTFSSVDESFAYLTAKVAQSGDDATTYLSFLRTSPDSGLLAAATSTANARAAANAVEALGQTSPLYEAALFLQQGETQGAFSQLAGEIHPSLAMALINRSGQSRDVILNRLRSAFEGVDARPILPVAYAEGGQNPFAVDDGALSFWSSGFRSRGRIDSDGNGSSVDMNGGGILFGLDGELSDSWRAGVAAGYGHDGIKQTALAASADVDSYYLAAYAGTQIGPASLRLGAIHAFQDAETRRSISFSTLQESLSASYGGSTSQVFAEAAWRFDFDLTHIEPYANIAYVNTRTDGFQEKGAIAAVSSGSTRYDQLYTTFGARISRDIALEGMLGRAMFDLAWRHNYGDTAMGSSLFYEGGGVFSVASTSSPRDAAILNLGLSYDLTPSATLTFRYGAVFGAGVLDQSAAAELGVRFLast
1 -170.000[S] COG4625 Uncharacterized protein with a C-terminal OMP (outer membrane protein) domain  ali  100  1MIRGIARRPRCAVEGDWMSAGFCHVSEGKACPTAEMRGVALGRFLICGATGLSFLTLSLAAVSDAVAETLLWTGPDGAEWFTDAAWGPSHRVPNAGDDAMINTYGPVITIGTNAEVHQLSIGNAPGDGTLVVQGGLQTNSVILGATGGSSGTASFIGANWANDGDVSVGGNGTGSLLLLHGTTASSENIYVGESGTGSGSLKLDNSSTLTVADTVFAGYNSWSSSAAGGSGNVEVLGASSLYSANGVLANDPDTVGTALVSGGGSSWNMSSDLVVGEAGVGTLTITGGGMVISQTTTVIADLNSADGSSVTVSRLGSSLQSDSLVVGNGGAAKLVVEAAATVTSGEAIIGRHSASEATVTGDGSKWTTGDLQVGGDTSDPGGLAGNGTLNVTAGGSVDSTVAHLGVVAGATGSAIVDGKGSVWTVDRNSLEVGVSGAGSLAVTGGGLVDAANIIIGTNTGGNGSVRVSGADSTVKSRSDLNVGLYGNGSMTVEAGGAVKSRDGYVATYGGSTSAVTVTGDGSSWAMTGTFFVGYASGATGNVTVSNGGAIRATGVTLGDLAGASGTMTITGAGSKVTAYVDNGTVNSGSVDVGFQGSGSLSVVNGGSLDAYNLYVGNALGSSGAVLVSGVGSHVSVDGLMVVGNAGNGSVEITGGASLAAPTILIATEAGSTGVLSIGAGSGQTARSAGAVEARAIAFGAGNGSIVFNHSETGYTLSADISGAGRVVAEAGVTTLSGNNSYSGGTTISAGMLKGTAKSFGSGGIVNNAELVVDGGGTLSNAISGTGSFEKTGDGNLLLTGNSTYSGATAVSAGKLSVNGSLASAVSVGSGATVGGTGTIGGLTVNSGGTLAPGNSIGTLTSTGNATFASGSTYAVEIDADGSSDRLAVTGTITIANDVSLIVTPLGAHSAYSLGTRYTILTATGGVTGTFSSVDESFAYLTAKVAQSGDDATTYLSFLRTSPDSGLLAAATSTANARAAANAVEALGQTSPLYEAALFLQQGETQGAFSQLAGEIHPSLAMALINRSGQSRDVILNRLRSAFEGVDARPILPVAYAEGGQNPFAVDDGALSFWSSGFRSRGRIDSDGNGSSVDMNGGGILFGLDGELSDSWRAGVAAGYGHDGIKQTALAASADVDSYYLAAYAGTQIGPASLRLGAIHAFQDAETRRSISFSTLQESLSASYGGSTSQVFAEAAWRFDFDLTHIEPYANIAYVNTRTDGFQEKGAIAAVSSGSTRYDQLYTTFGARISRDIALEGMLGRAMFDLAWRHNYGDTAMGSSLFYEGGGVFSVASTSSPRDAAILNLGLSYDLTPSATLTFRYGAVFGAGVLDQSAAAELGVRF 1341
2 -36.200[N] COG5571 Autotransporter protein or domain, integral membrane beta-barrel involved in protein secretion  ali follow..  13  1..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LTVGVDYQLNEQVLLGGLIAGSLDKQHPDD-NYRYDARGFQAAVFSHLRAGQAWLDSDLHFLSAKFSIQRSITLGALRRVEEGETNGRLWGARLTSGYDFVMVPLTTGPMLQYAWDYSHVNGYSEKLNTSSMRFGDQNAHSQVGSAGWRLDLRHSI----IHSWAQINYRRQFGDDTYVANGGLKSTATFSRDGKTQDKNWVDIAIGADFPLSATVSAFAGLSQTAGSDGNQTRYNVGFSARF 243
3 -25.200[MU] COG3468 Type V secretory pathway, adhesin AidA  ali follow..  14  2......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ASTVEYGETVDGVVL-----EKDIQLVYGTANNTKINPGGEQHIKEFGISSNTEINGGYQYIE-------MNGTAEYSVLNDGYQIVQMGGAANQTTLNNGVLQVYGAANDPTIKGGRLIVEKDGITVLAAIEKGGLLEVKEGGLAIAVDQKAGGAIKASTRVMEVFGTNRLGQFEIKNGIANNMLLENGGSLRVEENDFAYNTTVDSGGLLEVMDGGTATGVDKKAGGKLIVSTNALEVSGTNSKGQFSIKDGVSKNYELDDGSGLIVMEDTQAIDTILDEHATMQSLGKDTGTRVQANAVYDLGRSDQNGSITYSSKAISENMVINNGRANVWAGTMVNVSVRGNDGILEVMKPQINYAPAMLVGKVVVSEGASLRTHGAVDTS---KADVSLENSAWTIIADITTTNQNTRLNLANLAMSGANVIMMDESVTRSSVTASAENFTTLTTNTLSGNGNFYMRTDMANHQSDQ--------LNVTGQATGDFKIFVTDTG------ASPAAGDSLTLVTTGGGDAAFTLGNAGGVVDIGTYEYTLLDNGNHSWSLAENRAQITPSTTDVLNM------AAAQPLVFDAE----DTVRERL----------------------GSVKGVSYDTAMWSSAINTRNNVTTDAGA-GFEQTLTGLTLGIDSRFESSTIRGLFFGYSHSDIGFD-RGGKGNVDSYTLGAYAG--------QNGGVVKVDRFANTIHGKMSN-GATAFGDYNSNGAGAHVESGFRWVDGLWSVRPYLAFTGFTTDGQDYTLSNG---MRADVGNTRILRAEAGTAVSYHMDLQGTTLEPWLKAAVRQEYAD---SNQVKVNDDGKFN---NDVAGTRGVYQAGIRSSFTPTLSGHLSVSYGNGAGVESPNTQAGVVWTF 836
4 -20.900[G] COG4409 Neuraminidase (sialidase)  ali follow..  12  577..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VFTYDGTETLEKIGDGIAIKRGEGESQSGINVSEGLLVLDQQTKDGKNKAFTQLTLNNSGVAQVNSTQNI--------DRFVVNNGATGYLQFT-----VTDTHSPRLKINQDVT--AHGQIVAVQVNLQKKLKPNDK-ELIAFKDNGQVKWRLVNDELK----DGMYVYT--------LASVAKPSVLRTTSQPHSLYLTNKLITADGKAVSTVSPLKAPLTVNARPQVNP---ASYLTANLALNKMSEQLQQSFMHETRLL------------------------QEKDRSIFVKYLNGKQKYGSNLSGYDFNASYSGVMLGGK---RGNHALYTALNKTSYKVTPKDGETKAKYHSWGGSINWHSN-HNLIVDLSAGYQKHKGDIEH-----------AGHVKGYTFNIGADLGYRYQWMNAFITPMVGLHYLYASLSDVNDQANKALLKYNNFNA--LKTNLGVDVNYRIG----KFEVKGLLSYDMYQQKTRQLY-----DDVAYKQGKL---ADTLHLNTQFVAHLTPRFAFEVGFQHARNKGQSS--FAVGAHYQF 1080
5 -11.100[Z] COG5022 Myosin heavy chain  ali follow..  22............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IPGSIKDCRVEGEKAFLDENENETVITVKPDDLNYEGRNGLPFLRSINSDADDLTDLSYLNEPSVLDA-----------YNQLQIYTYSGIVLIAVNPFQRLPNLYTHEIVRAYSEKSRDELDPHLAIAEDSYKCMNQEHKNQT------ISGESGAGKT----VSARYI------RYFASVQALIQSTDSNFHEAPQLTAVENEILATNPI-MEAFGN-SKTSRNDNSSRFGKDGNATIIGAKIQLLERSRL----------------FQPNQERNYHI-FYAGSS-EKWKLVENSQ-EFNYLKQGNCSTIEGVND--KEEFKA-TVDALKTVGIDNDTCECIFSLLAAL--LHIGNIEVKHSRNDAYIDSKNENLINATSLLGVDPSRKIKMASEGILK--PLNEFQAVVARDSVAKFLYASLFDWLVANKALMYSAGVLDIGFEFKKNSFEQFCINYANEFYRHEQEEYAAEGLNWSY 506
6 -10.300[Z] COG5245 Dynein, heavy chain  ali follow..  1460...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GENLD---IQNFLPLETSKFKSLTSEYKMITTRAFQLDTTIEVIHNFDTTLKLTIDSLKMIKSSLSTFLERQRRQFPRFYFLGNDDLLKIIGSGKHHDQVSKFMKK------MFGSIESIILEDFITGVRSVEGEVLNLNEKIELKDSIQAQEILDTEIKLSVFTQFRDCLGQLKDGTDIEVFQAILLSAQVMWTE------LVEKCLQTNQFSKYWKEVDMKIKGLLD---KLNKSSDNVKKKIEA-----------LVEYLHFNNVIGQLSTKEEARLLW-----AKVQKFYQKNDTLDDLNSVFISQSGYLLQYKFEYERLIYTPLLLIGFATLTDSLHQKYGGCPAGTGKTETVKAFGQNLGFNCDDSFDYQVLSRLLVGQIGW--CFDEFNDEKVLSAVSANIQQIQNGLQVGKSHITLLEEETPLSPHTTLNPGYNGR--SELPEN-----LKKSF 1916
7 -9.960[S] COG2911 Uncharacterized protein conserved in bacteria  ali follow..  11  797........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NGVFTGRAEVSWKEGGKLPDVRVSLSGNGVKVQQMVQGSPLP--------IAFETLNLNGGLANGQVRADWLVKLVNNGQFSGQVQVADPEGRRNLSGNVAISNLSLAMINPILSDGEKAAGILNANLRLAGNVYGRLALDKVDIDGSWMPFDITEGRLAMNF-----DGMTSTLEGLIRTSQGQLNLSGDADWRDISAW-HARIAAKGNKLRVT--DVSPDFEATPQLFTLNGSVDIPWARITVQEVPETAVGVSSNEVMLNDQLQPIAPRSASIPISS----IGNDVRLNA---------------FGLKARLQ-----G--------DLRMMQDQRGLGLN------------GQINIPSGRAYG-QDLIVNKILLFSGPPDQPLLNIEANPDSTANGVIAGVRVTGMADSPRMEV----FSDPAMSQQ-GQGLGNSGADSSMMTSMLIGMGVAQS---GKLVGKIGEAFG----VSNLALDTQ---VGDSSQVVVSGYVTKDLQIYGVGI---FDSLATLTLRYR---AVSGIDQALDLLYQFEF 1305
8 -9.730[KL] COG0553 Superfamily II DNA/RNA helicases, SNF2 family  ali follow..  11  723.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GILADDMGL-GK---TLQAIIAVTQSKLEKGSGCSLIVCPTSLVYNFRKFNPEFRTLVIDGVPSQRRKQLTALADRDVAI--------TSYNLLQKDVELRFDYVVLDEAHHIKNRTTRNAKS------------------------------------------------VKMIQSDHRLILTGIENSLEELWSLGLLSSYDRFVGKYIRTGNYMGNKADNMVALK-KKVSPFILRRMKEDVLKDLPVSEILYHCHLTESQKELYQSYAASAKQELSRLVKFERIHIHVLATLTRLKIFAKDAPEPGDSAKYDMDSGHKTVVFS----QYTKMLGIIKKDLESRG-IPFVYLDGSTKNRLDLQFNEDPSFLISGTGLGADTVIHNPAVENQATDRV-------GQVTLNTIEEKI-LTLQNR. 1136
9 -8.940[A] KOG2138 Predicted RNA binding protein, contains G-patch domain  ali follow..  11  2...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................AARDSDSEEDLVSYGTGLEPLEEGERPKKPIPLQDQTV-----RDEKGRYKRFH----GAFSG-----------GFSAGYFNT--------------------------------VGSKEGWSTFVSSRQ----------RADKSVLGPEDFSEFGIAPKA--VTTDDFASKTKDRIREKARQLAAATAPIPGATLLDDLI-LSVGFELLRK-------------MGWKQGVGPRVKRRPRRQKPDPGVKIYGCALPKDVTPVDF------PKDNVHGLAYKG................... 240
10 -8.770[E] COG2902 NAD-specific glutamate dehydrogenase  ali follow..  12  571...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GFNVISERTFDIGVVSEGEKRDIVLHDMELSVAAGTTLDLPHYGPKLEEAFLAAFSGKVDNDNFN-------LILACGLNVREVSVLRAYARYLRQTGIVYSQEHISETLYKYPDISRNIRVKKLAEIHKAIEAALSGVPNEDRTLRRYVNAIDATLRTNYDLLAFKFDPKHLDGL--EGVHLRFGKVARLRAVIVPVGAKGGFFPKNLPAGGSRDEVFNAGREAYKTYIRT-DAIVPPADTLRLDGDDPYFVVAADK-LDDAFASGGSAGYDHKKMGITARGAWETVKRHEMDTFTVAGVGDMS---GDVFG-NGMLLSEKIRLIAAFDHRDIDPDPDTDKSFAERKRLFELPRSSWQDY--------DRSTLSAGAMIISRSEKSVTTPEAVAAIGLDKSTPFEIMTAILKAPTDLLWFGGIGAVETNAEVGDRANDPIRVNATELR--AKVIGEGANLGITQKGRIAYALAGSAGVNSSDVEVNIKIALA. 1165

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 4 6 6 1 8   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Friedberg I. and Godzik A Connecting the Protein Structure Universe by Using Sparse Recurring Fragments. Structure (Camb.) (2005) Aug;13(8):1213-24